Polisi Preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi'r hyn y mae'r wefan hon yn ei wneud gyda'r data y mae'n ei gasglu gan ddefnyddwyr a sut mae'r data hwnnw'n cael ei brosesu ac at ba ddibenion. Mae'r polisi hwn yn ymwneud â'r wybodaeth y mae'r wefan hon yn ei chasglu a bydd yn eich hysbysu pa wybodaeth bersonol amdanoch chi a gesglir gan y wefan a sut a gyda phwy y gellir rhannu'r wybodaeth honno. Bydd hefyd yn eich hysbysu sut y gallwch gyrchu a rheoli'r data y mae'r wefan yn ei gasglu a'r dewisiadau sydd ar gael ichi o ran defnyddio'ch data. Bydd hefyd yn mynd dros y gweithdrefnau diogelwch sydd ar waith ar y wefan hon a fydd yn atal rhag camddefnyddio'ch data. Yn olaf, bydd yn eich hysbysu ar sut i gywiro'r gwallau neu'r camgymeriadau yn y wybodaeth pe bai unrhyw rai.

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd a'i delerau ac amodau.


Casglu Gwybodaeth, Defnyddio, a Rhannu

Ni sy'n berchen ar y wybodaeth a gesglir gan y wefan hon yn unig. Yr unig wybodaeth y gallwn ei chasglu neu y mae gennym fynediad iddi yw'r wybodaeth a ddarperir yn wirfoddol i ni gan y defnyddiwr trwy e-bost neu unrhyw fath arall o gyswllt uniongyrchol. Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei rhannu na'i rhentu i unrhyw un gennym ni. Defnyddir y wybodaeth a gesglir gennych yn unig i ymateb i chi ac i gyflawni'r dasg rydych wedi cysylltu â ni amdani. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu ag unrhyw drydydd parti y tu allan i'n sefydliad ac eithrio pan fydd angen gwneud hynny er mwyn prosesu'ch cais.

Mynediad a Rheolaeth Defnyddiwr i'w Wybodaeth

Gallwch gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost a ddarperir ar ein gwefan er mwyn cael gwybod pa ddata y mae ein gwefan wedi’i gasglu amdanoch, os o gwbl; i gael i ni newid neu gywiro unrhyw ddata amdanoch sydd gennym; i'n cael i ddileu'r holl ddata y mae'r wefan wedi'i gasglu oddi wrthych; neu yn syml i fynegi eich pryderon a'ch ymholiadau am y defnydd a wnawn o'r data y mae ein gwefan yn ei gasglu gennych. Mae gennych hefyd y dewis o optio allan o unrhyw gysylltiad â ni yn y dyfodol.

Mae Tollau a Diogelu Ffiniau'r UD (CBP) yn gofyn am y wybodaeth hon fel y gellir penderfynu ar eich Visa ESTA ar gyfer yr Unol Daleithiau gyda'r broses benderfynu wybodus ac na chewch eich troi yn ôl ar adeg mynd ar fwrdd neu ar adeg mynediad i India.

diogelwch

Rydym yn cymryd pob rhagofalon diogelwch er mwyn diogelu’r wybodaeth a gesglir oddi wrthych gan y wefan. Mae unrhyw wybodaeth sensitif, breifat a gyflwynir gennych ar y wefan yn cael ei diogelu ar-lein ac all-lein. Mae'r holl wybodaeth sensitif, er enghraifft, data cerdyn credyd neu gerdyn debyd, yn cael ei throsglwyddo i ni'n ddiogel ar ôl amgryptio. Mae'r eicon clo caeedig ar eich porwr gwe neu'r 'https' ar ddechrau'r URL yn brawf o'r un peth. Felly, mae amgryptio yn ein helpu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a sensitif ar-lein.

Yn yr un modd, rydym yn amddiffyn eich gwybodaeth all-lein trwy ganiatáu mynediad i unrhyw wybodaeth sy'n eich adnabod yn bersonol dim ond i ddewis gweithwyr sydd angen y wybodaeth er mwyn cyflawni swydd sy'n prosesu eich cais. Mae'r cyfrifiaduron a'r gweinyddwyr y mae'ch gwybodaeth yn cael ei storio ynddynt hefyd wedi'u diogelu ac yn ddiogel.

Prosesu Eich Cais / Gorchymyn

Yn unol â'n telerau ac amodau, mae'n orfodol i chi ddarparu gwybodaeth i ni sydd ei hangen i brosesu eich cais neu archeb a wneir ar ein gwefan. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol, cyswllt, teithio a biometrig (er enghraifft, eich enw llawn, dyddiad geni, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, gwybodaeth pasbort, teithlen deithio, ac ati), a hefyd gwybodaeth ariannol megis cerdyn credyd/debyd rhif a dyddiad dod i ben, etc.

Rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth hon i ni wrth gyflwyno cais am wneud cais am Fisa ESTA US. Ni chaiff y wybodaeth hon ei defnyddio at unrhyw ddibenion marchnata ond dim ond i gyflawni eich archeb. Os byddwn yn dod o hyd i unrhyw drafferth i wneud yr un peth neu os oes angen rhagor o wybodaeth gennych, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth gyswllt a ddarparwyd gennych i gysylltu â chi.

Cwcis

Ffeil destun fach neu ddarn o ddata yw cwci sy'n cael ei anfon gan wefan trwy borwr gwe'r defnyddiwr i'w storio ar gyfrifiadur y defnyddiwr sy'n casglu gwybodaeth log safonol yn ogystal â gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr trwy olrhain pori a gweithgaredd gwefan y defnyddiwr. Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau bod ein gwefan yn gweithio'n effeithiol ac yn llyfn ac i wella profiad y defnyddiwr. Mae dau fath o gwcis yn cael eu defnyddio gan y wefan hon - cwci gwefan, sy'n hanfodol i ddefnydd y defnyddiwr o'r wefan ac i brosesu'r wefan o'i chais ac nad yw'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â gwybodaeth bersonol y defnyddiwr; a chwci dadansoddeg, sy'n olrhain defnyddwyr ac yn helpu i fesur perfformiad y wefan. Gallwch optio allan o gwcis dadansoddeg.


Addasu a newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y bydd ein polisi cyfreithiol, ein Telerau ac Amodau, ein hymateb i ddeddfwriaeth y Llywodraeth a ffactorau eraill yn ein gorfodi i wneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae'n ddogfen fyw sy'n newid a gallwn wneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn ac efallai na fyddwn yn eich hysbysu o'r newidiadau i'r polisi hwn.

Mae'r newidiadau a wneir i'r polisi preifatrwydd hwn yn effeithiol ar unwaith ar ôl cyhoeddi'r polisi hwn ac maent yn dod i rym ar unwaith.

Cyfrifoldeb y defnyddwyr yw ei fod yn cael gwybod am y polisi preifatrwydd hwn. Pan fyddwch chi'n cwblhau Ffurflen Gais Visa ESTA yr UD, gwnaethom ofyn ichi dderbyn ein Telerau ac Amodau a'n Polisi Preifatrwydd. Rydych chi'n cael cyfle i ddarllen, adolygu a rhoi adborth i ni o'n Polisi Preifatrwydd cyn cyflwyno'ch cais a'ch taliad i ni.


Dolenni

Dylai'r defnyddiwr glicio ar unrhyw ddolenni sydd wedi'u cynnwys ar y wefan hon i wefannau eraill yn ôl eu disgresiwn. Nid ydym yn gyfrifol am bolisi preifatrwydd gwefannau eraill a chynghorir defnyddwyr i ddarllen polisi preifatrwydd gwefannau eraill eu hunain.

Gallwch chi ein cyrraedd ni

Gellir cysylltu â ni trwy ein Desg helpu. Rydym yn croesawu adborth, awgrymiadau, argymhellion a meysydd i'w gwella gan ein defnyddwyr. Rydym yn edrych ymlaen at wella'r platfform sydd eisoes yn y byd orau ar gyfer gwneud cais am Visa Online yr Unol Daleithiau.