ਮੇਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਝਾਅ

ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ:

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ - ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ - ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ.